خرید شارژ همراه اول

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 10:30 ق.ظ
15.کسر مبلغ 1000 ریال : این مقداربرای خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی رندشدن مبلغ قابل پرداخت ازمجموع اقلام قابل پرداخت کسرمی­گردد.
- پرداخت 10000 ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
2. شهری(کارکرد) : شامل مکالمات عادی مشترکین می­باشد ؛ خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی تماس ازشهرمبدا با تلفن همراه یا ثابت دیگری درهمان شهرمبدا
1.آبونمان : برای مشترکین از زمان دایری تلفن خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی همراه ،علی­رغم آنکه ازسیم کارت خوداستفاده نموده یا آن را برای مدتی بلااستفاده نگهداری نمایند مبلغ 12600ریال درهردوره (60روزه، دوماهه) یا به عبارتی معادل 6300ریال ماهیانه بابت آبونمان(هزینه اشتراک) درصورتحساب ایشان منظورمی گردد.
11.صورتحساب این دوره : مبلغ خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مندرج دراین قسمت مجموع تمامی اقلام ذکرشده بالا می باشد.
1. ثبت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی نام حضوری
8 پیام صوتی:مبالغ مربوط به خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی شنیدن پیام صوتی .
شرایط خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی و مدارک موردنیاز:
تعداد ثبت نام برای هرمتقاضی نامحدود و واگذاری به روز وبراساس ظرفیت شبکه و امکانات فنی درهراستان خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی بصورت مجزا صورت می پذیرد.
- خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی ارائه اصل وتصویرکارت ملی
6.رومینگ بین الملل : چنانچه مشترکین ازسیم کارت خود درخارج ازایران و دریکی ازکشورهایی که قرارداد رومینگ با ایران دارد استفاده نمایند، صورتحساب ایشان دارای هزینه رومینگ خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی بین الملل خواهد بود.
درصورت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی عدم استفاده از سیم کارت نیزهزینه­های آبونمان، خدمات ویژه،عوارض و مالیات درصورتحساب دوره منظور می­گردد.
16. خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مبلغ قابل پرداخت : مبلغی که باتوجه به بدهی وبستانکاری پیشین وکارکرد دوره جاری، بایستی توسط مشترکین پرداخت شود.
متقاضیان ثبت نام سیم خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی کارت می توانند به یکی از 2 روش حضوری (دفاترخدمات ارتباطی ) و غیرحضوری (سایت همراه اول ) جهت دریافت سیم کارت اقدام نمایند.
- پرداخت وجه (ازطریق بانک ، POS ، ATM) خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
14.بستانکاری پیشین صورتحساب : مشترک به دلیل انجام اصلاحات، پرداخت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مجدد صورتحساب، پرداخت اشتباه صورتحساب یک مشترک توسط سایرمشترکین، دارای مبلغی به عنوان بستانکارخواهد شد.
7. پیام کوتاه : مبالغ مربوط به ارسال پیام خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی کوتاه .
10.خدمات ویژه : مبالغ مربوط خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی به سرویسهای ویژه مورد درخواست مشترک (عدم نمایشگر با کد 55، محدودیت مکالمه با کد 56، فاکس با کد 57، دیتا با کد 58).
با توجه به اینکه سیم کارت دایمی جدید فاقد تضمین است، لذا مشترکین جهت استفاده ازرومینگ می بایست به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به افزایش بستانکاری رومینگ (دریافت صورتحساب 2.000.000 ریال و پرداخت قبض) اقدام نمایند. خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
- دریافت سیم کارت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی فعال و رسید انجام خدمت
- اخذقبض پرداخت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی وجه (دایمی با تضمین 2538000ریال­ - دایمی جدید 1238000 ریال)
12.مالیات وعوارض : به مبلغ صورتحساب دوره 2.2درصد مالیات و خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی 1.8 درصدعوارض تعلق می گیرد.
- داخل کشور:محدوده تحت پوشش شرکت همراه اول برای هر 2 گروه سیم کارت دایمی و اعتباری یکسان می باشد. خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
4.جابجایی خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی : چنانچه مشترکین ازتلفن همراه خود درشهردیگری غیرازمبدااستفاده نمایند صورتحساب ایشان شامل جابجایی خواهدبود.
- خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی تکمیل فرم ثبت نام وتحویل مدارک موردنیاز
درصورتیکه اصلاح قبض خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مربوط به بدهی پیشین مشترک بوده و وارد قبض شده باشد، درصورتحساب اصلاح نشده ایشان تغییرنیافته، لیکن مبلغ قابل پرداخت اصلاح می گردد .
5.خارج ازکشور : هزینه تماس مشترکین ازمبدا به خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی کشورهای دیگر
متقاضیان پس ازانجام مراحل ثبت نام و دریافت سیم کارت به عنوان مشترک شناخته خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی شده ودرپایان دوره دوماهه برای ایشان صورتحساب صادرمی گردد.
13.بدهی پیشین : بدهی دوره های قبل صورتحساب مشترک خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی که وصولی مبلغ صورتحساب درسیستم ثبت نشده باشد.
- خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی
3.بین شهری : درصورتیکه مکالمه بین 2شهر متفاوت برقرارشود، مکالمه بین شهری خواهدبود.اعم ازاینکه مشترکین ازشهرمبدا با شهرستان دیگری ارتباط برقرارکنند یا مشترکین درشهردیگری مستقرباشند و با شهر مبدا یا سایرشهرها خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی ارتباط برقرارنمایند.
متقاضیان سیم کارت هم اکنون می توانند به یکی از2 روش حضوری (دفاترخدمات ارتباطی )و غیرحضوری (سایت همراه اول) جهت ثبت نام و دریافت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی سیم کارت اقدام نمایند.
انواع سیم کارت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی دایمی :
-خارج ازکشور:تمامی کشورهایی­ که قرارداد رومینگ با همراه اول دارند. خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
پوشش شبکه : خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی
اطلاعات مکالمات خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی مشترک
یادآوری خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی :
نکته قابل توجه خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی :
9.هزینه ها : مبالغ مربوط به انجام خدماتی ازقبیل تغییرآدرس با کد 32،تغییر نام با کد 32، وصل تلفن با کد 37، تعویض سیم کارت با کد 38، هزینه دایری مجدد با کد 41، خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی برقراری پیام صوتی با کد 42، ریز مکالمه با کد 43،بسته آوا و نما( MMS ) با کد 83، بسته های اینترنتی با کد 84
ثبت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی نام و واگذاری
- سیم کارت دایمی با تضمین: دارای تضمین اولیه خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی بوده وبرای مشترک درپایان دوره 2ماهه صورتحساب صادر می گردد وهزینه ثبت نام 2548000 ریال می باشد.
این بخش خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی حاوی اطلاعات زیرمی باشد:
- سیم کارت دایمی جدید : خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی فاقد تضمین اولیه بوده وبرای مشترک در پایان دوره 2ماهه صورتحساب صادرمی گردد. سقف مکالمات آن 17000 ریال می باشد که درصورت تمایل مشترک قابل افزایش (با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی ودریافت صورتحساب افزایش بستانکاری ) است.
·اشخاص حقوقی: معرفی نامه خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی نماینده شرکت ،اصل وتصویرکارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی
-ارائه اصل قبض پرداخت خریدشارژ همراه اول با بانک کشاورزی شده به دفترخدمات ارتباطی صادرکننده قبض
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo